1

Unité 1: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

2

Unité 1: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

3

Unité 2: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

4

Unité 2: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

5

Unité 2: vervoeging être (F-N) - 1° deel

Zouaafsoft

 

 

 

6

Unité 2: vervoeging être (N-F) - 1° deel

Zouaafsoft

 

 

 

7

Unité 3: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

8

Unité 3: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

9

Unité 4: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

10

Révision 1 - 4: kruiswoordraadsel Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

11

Révision 1 - 4: kruiswoordraadsel Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

12

Unité 5: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

13

Unité 5: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

14

Unité 6: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

15

Unité 6: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

16

Unité 6: tellen tot 12 (F-N) - invuloefening

Zouaafsoft

 

 

 

17

Unité 6: tellen tot 12 (N-F) - sleepoefening

Zouaafsoft

 

 

 

18

Unité 6: tellen tot 12 (F-N) - sleepoefening

Zouaafsoft

 

 

 

19

Unité 6: tellen tot 12 (N-F) - invuloefening

Zouaafsoft

 

 

 

20

Unité 7: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

21

Unité 7: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

22

Unité 7: vervoeging être (F-N) - invuloefening

Zouaafsoft

 

 

 

23

Unité 7: vervoeging être (N-F) - invuloefening

Zouaafsoft

 

 

 

24

Unité 7: vervoeging être (N-F) - sleepoefening

Zouaafsoft

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

25

Unité 7: vervoeging être (F-N) - sleepoefening

Zouaafsoft

 

 

 

26

Unité 8: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

27

Unité 8: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

28

Révision 5 - 8: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

29

Révision 5 - 8: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

30

Révision 5 - 8: kruiswoord 2 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

31

Révision 5 - 8: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

32

Unité 9: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

33

Unité 9: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

34

Unité 10: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

35

Unité 10: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

36

Unité 10: vervoeging avoir (F-N) - invuloefening

Zouaafsoft

 

 

 

37

Unité 10: vervoeging avoir (N-F) - invuloefening

Zouaafsoft

 

 

 

38

Unité 10: vervoeging avoir (N-F) - sleepoefening

Zouaafsoft

 

 

 

39

Unité 10: vervoeging avoir (F-N) - sleepoefening

Zouaafsoft

 

 

 

40

Unité 11: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

41

Unité 11: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

42

Unité 12: Frans - NederlandsUnité

Zouaafsoft

 

 

 

43

12: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

44

Unité 12: vervoeging ww. op -ER (in volgorde)

Zouaafsoft

 

 

 

45

Unité 12: vervoeging ww. op -ER (door elkaar)

Zouaafsoft

 

 

 

46

Révision 9 - 12: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

47

Révision 9 - 12: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

48

Révision 9 - 12: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

49

Révision 9 - 12: kruiswoord 2 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

50

Unité 13: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

51

Unité 13: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

52

Unité 14: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

53

Unité 14: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

54

Unité 15: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

55

Unité 15: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

56

Unité 16: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

57

Unité 16: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

58

Unité 16: vervoeging aller (in volgorde)

Zouaafsoft

 

 

 

59

Unité 16: vervoeging aller (door elkaar)

Zouaafsoft

 

 

 

60

Révision 13 - 16: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

61

Révision 13 - 16: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

62

Révision 13 - 16: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

63

Révision 13 - 16: kruiswoord 2 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

64

Unité 17: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

65

Unité 17: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

66

Unité 18: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

67

Unité 18: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

68

Unité 18: vervoeging faire (in volgorde)

Zouaafsoft

 

 

 

69

Unité 18: vervoeging faire (door elkaar)

Zouaafsoft

 

 

 

70

Unité 19: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

71

Unité 19: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

72

Unité 20: Frans - Nederlands

Zouaafsoft

 

 

 

73

Unité 20: vervoeging pouvoir (involgorde)

Zouaafsoft

 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

74

Unité 20: vervoeging pouvoir (door elkaar)

Zouaafsoft

 

 

 

75

Unité 20: Nederlands - Frans

Zouaafsoft

 

 

 

76

Révision 17 - 20: kruiswoord 1 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

77

Révision 17 - 20: kruiswoord 1 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

78

Révision 17 - 20: kruiswoord 2 Fr.-Ned.

Zouaafsoft

 

 

 

79

Révision 17 - 20: kruiswoord 2 Ned.-Fr.

Zouaafsoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Vervoeging van 'être'

St.Lodewijk Deerlijk

 

 

 

81

Vervoeging van 'avoir'

St.Lodewijk Deerlijk

 

 

 

82

Vervoeging van 'faire'

St.Lodewijk Deerlijk

 

 

 

83

Vervoeging van 'aller'

St.Lodewijk Deerlijk

 

 

 

84

Vervoeging van 'devoir'

St.Lodewijk Deerlijk

 

 

 

 

Grammaire

 

 

 

 

 

Unité 1

 

 

 

 

85

oefening A: woorden correct invullen

Zouaafsoft

 

 

 

86

oefening B: correcte zinnen maken

Zouaafsoft

 

 

 

87

oefening C: zinnen juist rangschikken

Zouaafsoft

 

 

 

88

oefening D: ontbrekende woorden invullen 

Zouaafsoft

 

 

 

89

oefening E: vul in: de of d'

Zouaafsoft

 

 

 

90

oefening F: zinnen maken(sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

 

unité 2

Zouaafsoft

 

 

 

91

oefening A: vul aan met 'mon ...' of 'ma ...'

Zouaafsoft

 

 

 

92

oefening B: zeggen vanwaar iemand i

Zouaafsoft

 

 

 

93

oefening C: correcte zinnen maken

Zouaafsoft

 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

94

oefening D: je, tu, il of elle

Zouaafsoft

 

 

 

95

oefening E: de correcte vorm van 'être'

Zouaafsoft

 

 

 

96

oefening F: zinnen juist rangschikken

Zouaafsoft

 

 

 

97

oefening G: zinnen maken(sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 3

Zouaafsoft

 

 

 

98

oefening A: de juiste vorm van het b.n.

Zouaafsoft

 

 

 

99

oefening B: het juiste antwoord op een vraag

Zouaafsoft

 

 

 

100

oefening C: zinnen vertalen naar het Frans

Zouaafsoft

 

 

 

101

oefening D: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

102

oefening E: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 4

Zouaafsoft

 

 

 

103

oefening A: correcte zinnen maken

Zouaafsoft

 

 

 

104

oefening B: woorden correct invullen

Zouaafsoft

 

 

 

105

oefening C: zinnen "vrouwelijk" maken

Zouaafsoft

 

 

 

106

oefening D: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

107

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

108

oefening F: zinnen maken (sleepoefening

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 5

Zouaafsoft

 

 

 

109

oefening A: correcte zinnen maken

Zouaafsoft

 

 

 

110

oefening B: zinnen ontkennend maken

Zouaafsoft

 

 

 

111

oefening C: woorden correct invullen

Zouaafsoft

 

 

 

112

oefening D: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

113

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

114

oefening F: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

115

oefening G: zinnen bij de juiste prent

Zouaafsoft

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

Unité 6

Zouaafsoft

 

 

 

116

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

117

oefening B: woorden bij de juiste prent

Zouaafsoft

 

 

 

118

oefening C: zinnen maken

Zouaafsoft

 

 

 

119

oefening D: het meervoud van z.n.

Zouaafsoft

 

 

 

120

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

121

oefening F: het b.n. op de juiste plaats

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 7

Zouaafsoft

 

 

 

122

oefening A: woorden correct invullen

Zouaafsoft

 

 

 

123

oefening B: de juiste vorm van être

Zouaafsoft

 

 

 

124

oefening C: zinnen maken sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

125

oefening D: welk antwoord bij welke vraag

Zouaafsoft

 

 

 

126

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

127

oefening F: het juiste voorzetsel

Zouaafsoft

 

 

 

128

oefening G: où of ou

Zouaafsoft

 

 

 

129

oefening H: het juiste onderwerp

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 8

Zouaafsoft

 

 

 

130

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

131

oefening B: quiz -stripfiguren in het Frans

Zouaafsoft

 

 

 

132

oefening C: de juist vorm van het b.n.

Zouaafsoft

 

 

 

133

oefening D: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

134

oefening E: schrijf in het meervoud (1)

Zouaafsoft

 

 

 

135

oefening F: schrijf in het meervoud (2)

Zouaafsoft

 

 

 

136

oefening G: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

Unité 9

Zouaafsoft

 

 

 

137

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

138

oefening B: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

139

oefening C: van onbepaald ® bepaald lidwoord

Zouaafsoft

 

 

 

140

oefening D: van bepaald ® onbepaald lidwoord

 

Zouaafsoft

 

 

 

141

oefening E: het juiste vervolg

Zouaafsoft

 

 

 

142

oefening F: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 10

Zouaafsoft

 

 

 

143

oefening A: Qu'est-ce que c'est?

Zouaafsoft

 

 

 

144

oefening B: de correcte vorm van avoir

Zouaafsoft

 

 

 

145

oefening C: de juiste vorm van être of avoir

Zouaafsoft

 

 

 

146

oefening D: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

147

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 11

Zouaafsoft

 

 

 

148

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

149

oefening B: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

150

oefening C: Hoeveel euro?

Zouaafsoft

 

 

 

151

oefening D: ontkennend antwoorden

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 12

Zouaafsoft

 

 

 

152

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

153

oefening B: aimer, chanter, porter

Zouaafsoft

 

 

 

154

oefening C: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

155

oefening D: kleding benoemen (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

156

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

Unité 13

Zouaafsoft

 

 

 

157

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

158

oefening B: écouter, poser, raconter

Zouaafsoft

 

 

 

159

oefening C: de juiste vorm van het b.n.

Zouaafsoft

 

 

 

160

oefening D: Wie is het?

Zouaafsoft

 

 

 

161

oefening E: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

162

oefening F: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 14

Zouaafsoft

 

 

 

163

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

164

oefening B: het juiste antwoord op een vraag

Zouaafsoft

 

 

 

165

oefening C: tu of vous?

Zouaafsoft

 

 

 

166

oefening D: de juiste vorm van s'appeller

Zouaafsoft

 

 

 

167

oefening E: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

168

oefening F: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 15

Zouaafsoft

 

 

 

169

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

170

oefening B: Hoe laat is het?

Zouaafsoft

 

 

 

171

oefening C: changer, arriver, regarder

Zouaafsoft

 

 

 

172

oefening D: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

173

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 16

Zouaafsoft

 

 

 

174

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

175

oefening B: de juiste vorm van aller

Zouaafsoft

 

 

 

176

oefening C: het juiste voorzetsel

Zouaafsoft

 

 

 

177

oefening D: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

178

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 17

Zouaafsoft

 

 

 

179

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

180

oefening B: getallen in cijfers (invuloef.)

Zouaafsoft

 

 

 

181

oefening C: getallen in cijfers (sleepoef.)

Zouaafsoft

 

 

 

182

oefening D: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

183

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 18

Zouaafsoft

 

 

 

184

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

185

oefening B: quel(s) of quelle(s)?

Zouaafsoft

 

 

 

186

oefening C: de juiste vorm van faire

Zouaafsoft

 

 

 

187

oefening D: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

188

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 19

Zouaafsoft

 

 

 

189

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

190

oefening B: quel temps fait-il?

Zouaafsoft

 

 

 

191

oefening C: het juiste bn

Zouaafsoft

 

 

 

192

oefening D: zinnen maken (sleepoefening)

Zouaafsoft

 

 

 

193

oefening E: zinnen vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

 

Unité 20

Zouaafsoft

 

 

 

194

oefening A: woorden vertalen

Zouaafsoft

 

 

 

195

oefening B: de juiste vorm van pouvoir

Zouaafsoft

 

 

 

196

oefening C: het juiste antwoord op een vraag

Zouaafsoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

Taalbeschouwing

 

 

 

 

197

Vrouwelijke woorden

Springplank

 

 

 

198

Mode

Springplank

 

 

 

199

Uitdrukkingen

Springplank

 

 

 

200

Naamwoordelijk gezegde

Springplank

 

 

 

201

Naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde

Springplank

 

 

 

202

Onderwerp 2

Springplank

 

 

 

203

Onderwerp 3

Springplank

 

 

 

204

Onderwerp en Gezegde 1

Springplank

 

 

 

205

Onderwerp en Gezegde 2

Springplank

 

 

 

206

Onderwerp, persoonsvorm en gezegde

Springplank

 

 

 

207

Werkwoorden, onderwerp, gezegde

Springplank

 

 

 

208

Zelfstandige naamwoorden

Springplank

 

 

 

209

Verander het grondwoord - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

210

Werkwoorden zoeken in zinnen

Springplank

 

 

 

211

Werkwoorden zoeken in zinnen

Springplank

 

 

 

 

 Spelling

 

 

 

 

212

Afkortingen - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

213

Woordjes correct schrijven - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

214

Woorden aanvullen- Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

215

Woordjes - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

216

Kies het juiste woord - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

217

Meervoud 1 - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

218

Meervoud 2 - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

219

Woorden met c of s - Taalsignaal

Springplank

 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

220

Woorden met c of k  - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

221

Woorden met act, ect, uct of ic  - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

222

Woorden met vom, con en k - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

223

Woorden met th en t  - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

224

Woorden met ei - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

225

Woorden met ie - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

226

i of ie - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

227

 -heid of -teit - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

228

Woorden op -ische - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

229

Dierennamen in het meervoud - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

230

Leenwoorden uit het Frans - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

231

Leenwoorden uit het Engels - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

232

Deelteken - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

233

Deelteken: meervoud - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

234

Weglatingsteken 1 - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

235

Weglatingsteken 2 - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

236

Werkwoorden in de tegenwoordige tijd - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

237

Persoonsvorm in verleden tijd zetten - Thema 12 - Taalsignaal 5

Springplank

 

 

 

238

V.T. of T.T.? - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

239

Werkwoorden in t.t. en v.t. - Taalsignaal

Springplank

 

 

 

240

Juiste werkwoordsvorm in t.t.  - Taalsignaal

Springplank

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

1:Zinsleer:

 

 

 

 

 

beknopte samenvatting taalbeschouwing (leerstof)

 

 

 

 

2411:onderwerp, persoonsvorm, splitsen in zinsdelen.*
online oefenen: oef1 *
                        oef2*
                        oef 3*
persoonsvorm zoeken in een zin :
oef 1
oef 2 oef3 oef 4  oef 5 *

 

 

 

 

242

2:onderwerp en werkwoordelijk gezegde*
online oefenen:
   oef 1   oef 2   oef 3   oef 4  *

 

 

 

 

243

3:naamwoordelijk gezegde
   oef1   oef 2    oef 3     oef 4
   meer uitleg over het naamwoordelijk gezegde

 

 

 

 

244

4:voorwerp en bepaling:
oef 1  
oef 2
oef 3
oef 4

 

 

 

 

 

5:samenvatting taalbeschouwing

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

b: Spelling en schrijven

 

 

 

 

245

1:samenvatting spelling vijfde leerjaar

 

 

 

 

246

2:oefeningen gebaseerd op de methode van taalsignaal

 

 

 

 

247

3:interessante oefensite voor spelling

 

 

 

 

248

4: zoek de fout

 

 

 

 

 

5:Spelling volgens de klasgebonden methode

Tijd voor taal

 

 

 

 

249

woordspel bij woordpakket 1
leerstof bij woordpakket 1

Walter Segers

 

 

 

250

 woordspel bij woordpakket 2*
leerstof  bij woordpakket 2

Walter Segers

 

 

 

251

 woordspel bij woordpakket 3

Walter Segers

 

 

 

252

 woordspel bij woordpakket 4

Walter Segers

 

 

 

253

woordspel bij woordpakket 5

Walter Segers

 

 

 

254

woordspel bij woordpakket 6

Walter Segers

 

 

 

255

woordspel bij woordpakket 7*

Walter Segers

 

 

 

256

woordspel bij woordpakket 8

Walter Segers

 

 

 

257

woordspel bij woordpakket 9

Walter Segers

 

 

 

258

woordspel bij woordpakket 10

Walter Segers

 


 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

Wiskunde

 

 

 

 

 

 Lengte

 

 

 

 

259

 Lengtematen m - Invul

openleerhuis

 

 

 

260

 Lengtematen km - Invul

openleerhuis

 

 

 

261

 Lengtematen - MK

openleerhuis

 

 

 

 

 Inhoud

openleerhuis

 

 

 

262

 Inhoudsmaten liter - Invul

openleerhuis

 

 

 

 

 Oriëntatie van 2D

openleerhuis

 

 

 

263

 Kaartvakken - Invul

openleerhuis

 

 

 

 

 Oriëntatie van 3D

openleerhuis

 

 

 

264

 Kubussen tellen - MK

openleerhuis

 

 

 

 

 Problemen

openleerhuis

 

 

 

265

 Procent berekenen - Invul

openleerhuis

 

 

 

 

 Geldwaarden

openleerhuis

 

 

 

266

 Terugbetalen - Quiz

openleerhuis

 

 

 

 

Tijd

openleerhuis

 

 

 

267

 Kloklezen ana -> dig - MK

openleerhuis

 

 

 

 

Getallenkennis

 

 

 

 

268

Natuurlijke getallen waarvan de som kleiner is dan 1.000.000 cijferend optellen.

openleerhuis

 

 

 

269

Een natuurlijk getal en een kommagetal met maximum twee cijfers na de komma waarvan de som kleiner is dan een 1.000.000 cijferend optellen.

openleerhuis

 

Datum

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

270

Kommagetallen met maximaal 2 cijfers na de komma waarvan de som kleiner is dan 1.000.000 cijfered optellen.

openleerhuis

 

 

 

271

Natuurlijke getallen en kommagetallen met maximum twee cijfers na de komma waarvan de som kleiner is dan 1.000.000 cijferend optellen.

openleerhuis

 

 

 

272

Twee natuurlijke getallen waarbij de aftrekker kleiner is dan 1.000.000 cijferend aftrekken.

openleerhuis

 

 

 

273

Een natuurlijk getal cijferend aftrekken van een kommagetal kleiner dan een 1.000.000 en met maximum twee cijfers na de komma.

openleerhuis

 

 

 

274

Een kommagetal, met maximum twee cijfers na de komma, cijferend aftrekken van een natuurlijk getal of een kommagetal kleiner dan 1.000.000 en met maximum twee cijfers na de komma.

openleerhuis

 

 


 

 

Datum huiswerk

 

 

 

%

 

 

 

Wereldorientatie

 

 

 

 

275

Diersoorten

SBS Koersel

 

 

 

276

Herken deze vogels

SBS Koersel

 

 

 

277

Inheemse bomen

SBS Koersel

 

 

 

278

Het weer en meettoestellen

SBS Koersel

 

 

 

279

Steden en rivieren

SBS Koersel

 

 

 

280

Planeten

SBS Koersel

 

 

 

281

Definities

SBS Koersel

 

 

 

282

De tien nieuwe EU-landen

VB Beveren-Leie