Lespakketten

Deze rubriek omvat lespakketten van verscheidene organisaties.
Hebt u informatie over nieuwe lespakketten? Stuur ze naar SchoolNET@digilife.be.

Eco PC
Prins Boudewijnlaan 17/6
B-2550 Kontich

Tel: 03/451.32.22
Fax: 03/451.32.29

E-mail: ecopc@ecopc.be
Website: http://www.ecopc.be


Educatief pakket leert scholieren recycleren

Kinderen warm maken voor recyclage. Daar speelt het educatief pakket dat het Kontichse bedrijfje ECO PC liet ontwikkelen, bewust op in.
"Herbruik, geef de natuur een tweede kans" is een modulair pakket van 5 lessen voor de laatste graad van het basisonderwijs en 7 lessen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Het pakket reikt leerkrachten methodieken aan om kinderen vertrouwd te maken met het belang van afval sorteren en het hergebruik van tweedehandsmateriaal. De laatste lessen van het pakket zetten aan tot actie op school.
De pakketten zijn gratis te downloaden van de website www.ecopc.be.


ECO PC, het onderwijsproject van Flection Belgium NV, stoelt op de idee dat wat we doorsnee als "afval" beschouwen, nog best nuttig kunnen gebruiken. Daarom kopen zij afgeschreven computers van bedrijven op en geven die een opfrisbeurt waarna ze opnieuw hun weg naar onderwijs en non-profit instellingen vinden.

Maar recyclage is niet alleen een mooi commercieel idee, het is een noodzakelijke voorwaarde om op een duurzame manier met onze wereld om te gaan. Daarom liet ECO PC lespakketten ontwikkelen die leerkrachten methodieken, tips en ideen aanreiken om op een boeiende manier rond de thematiek in de klas en de school te werken.

"Kinderen leven vandaag in een wegwerpmaatschappij waar alles steeds nieuw en liefst nog nieuwer moet zijn. De computersector is daar wellicht nog de grootste exponent van. Wij willen kinderen meegeven dat ook gebruikte spullen nog best waarde kunnen hebben en uitstekend geschikt zijn om bepaalde taken uit te voeren. Het is vooral het doel waarvoor een toestel moet dienen, dat de gebruikswaarde bepaalt, niet de fabricagedatum", zo zegt Patrick Henckes, zaakvoerder van ECO PC.

Twee leerkrachten stelden de pakketten samen en zorgden voor een afwisseling van theoretische onderbouw en actieve doe-opdrachten. Bij elke les zijn de educatieve doelen omstandig omschreven. De pakketten zijn modulair opgebouwd en bestaan uit een schematische opbouw van het lesverloop met tips voor methodieken en opdrachten. Ze integreren meestal verschillende vaardigheden binnen n opdracht (bv. rekenvaardigheid en verwerken en opzoeken informatie).
Bij elke les horen ook uitgewerkte werkbladen, voor de leerkrachten en voor de leerlingen. Daarin worden voorbeeld teksten aangereikt met vragenlijsten en de bijhorende antwoorden.

De samenstellers besteedden flink wat aandacht aan de creatieve verwerking van de stof. Zo vind je in het stukje over de recyclage van computers bv. een opdracht "computers knutselen met afvalmaterialen" om ze daarna tentoon te stellen.

Het pakket blijft niet bij vrijblijvende informatieverwerking, maar stuurt aan op concrete actie. De klas wordt gestimuleerd te zoeken naar mogelijkheden binnen de school om aan recyclage te doen. Wat dacht je bv. van het idee een "kringloopwinkel voor 1 dag" op te zetten waarvan de opbrengst naar een of ander goed doel gaat? De kinderen moeten dan zelf het hele traject opzetten: nadenken over taakverdeling, over reclame, over welke spullen tegen welke prijs zullen verkocht worden, de boekhouding voeren, etc.

Het pakket is gratis beschikbaar op de website van ECO PC. Elke leerkracht die in zijn klas rond het thema recyclage en afvalverwerking en afvalbeperking wil werken, kan ze gewoon downloaden als worddocumenten: www.ecopc.be

De opbouw van het pakket ziet er als volgt uit:

Basisonderwijs derde graad

Les 1 : Dagelijks afval sorteren
dagelijks afval inventariseren, begrippen en afkortingen i.v.m. afval, afval rubriceren in verschillende vuilniszakken en containers scheidingsregels : welk afval waar ?, verwerking : spel

Les 2 : Bezoek aan een containerpark
voorbereiden van de leeruitstap naar het containerpark, bezoek aan het containerpark, verwerking

Les 3 : Zorg dragen voor het milieu
waarom sorteren en recycleren ? recyclageprocessen van papier, glas, metaalverpakkingen, plastieken verpakkingen en drankkarton, voor- en nadelen van recyclage, niet alles kan gerecycleerd worden
creatieve verwerking : zelf recycleren

Les 4 : Stap mee in de kring
werking en doelen van de kringloopwinkel, een geval apart : recyclage van computers, creatieve verwerking : organiseren van een kringloopwinkel op school

Les 5 : We doen er iets aan !
hoe gaan we om met afval op school : een inventaris, een afvalbeleid op school : 10 tips voor de leerlingen, stellingenspel : ik doe mee !, actiepuntjes op school : milieu-afgevaardigden en milieu-agenten, verwerking : het grote kringloopspel

Secundair Onderwijs 1e Graad

Les 1 : afval sorteren
Les 2 : recycleren
Les 3 : de kringloopwinkel
Les 4 : herbruik en ICT
Les 5 : werken aan een afvalarme en milieuvriendelijke school
Les 6 : creatief werken met afval
Les 7 : het grote kringloopspel


SchoolNET huisvest zelf verschillende websites van onderwijsinstellingen, leveranciers, enz. op haar www.digilife.be server.
Hebt U vragen of wilt U ook Uw eigen website op SchoolNET, contacteer ons dan op SchoolNET@digilife.be.
2000 Copyright by SchoolNET